Planschadeverzoek

Het is een wettelijk recht dat omwonenden een schadevergoeding krijgen bij planologisch nadeel, dat is een vergelijking van het oude bestemmingsplan met het inpassingsplan van het windturbinepark. Die vergelijking levert nadeel op voor omwonenden.

Deze planschadeprocedure bestaat uit een aantal stappen. Hieronder een overzicht van de procedure:

Stap 1: Indienen planschadeverzoek bij gemeente, die het doorstuurt naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nadat de opdrachtbevestiging met de individuele deelnemer en DOKK advocaten is getekend, wordt dit juridisch onderbouwd verzoek opgesteld en ingediend bij de gemeente.

Ter onderbouwing is onder andere een schade beschrijving van de woonsituatie nodig, en antwoord op de vraag waarom de woning in waarde daalt en/of daalt door de planologische wijziging.

Bijlagen

Een aantal documenten met betrekking tot de woning dient als bijlage bij het verzoek te worden gevoegd, zoals koopovereenkomst, notariële akte van levering, diverse WOZ-beschikkingen en eventuele taxatierapporten.

Stap 2: Betalen leges

De overheid brengt leges, lees: belasting, van € 300,- in rekening voor de behandeling van dit verzoek. Deze leges worden betaald als vergoeding om het verzoek in behandeling te nemen. De overheid kan deze vergoeding gebruiken om onder andere schade-experts in te huren.

Zodra het verzoek is ingediend zendt de gemeente een factuur met een strikte betalingstermijn, het is belangrijk dat tijdig wordt betaald. Zonder betaling, wordt geen verzoek behandeld. Als het planschadeverzoek wordt gehonoreerd, krijgt de aanvrager de legeskosten van € 300,- teruggestort.

Stap 3: Behandeling van het verzoek

Er wordt een onafhankelijk adviseur aangewezen die ieder individueel en persoonlijk verzoek inhoudelijk gaat beoordelen. Deze planschadeadviseur zal zo nodig een huisbezoek doen.

De planschadeadviseur stelt - mede aan de hand van verkochte referentieobjecten - een rapport op, waar de gemeente haar beslissing op baseert. Er is sprake van hoor en wederhoor. DOKK Advocaten staat hierin graag deskundig bij.

Stap 4: Besluit

Naar aanleiding van het definitieve advies van de planschadeadviseur via de overheid, neemt de gemeente een besluit: toekenning of afwijzing van de planschadevergoeding.

Stap 5: Bezwaar/beroep

Indien het planschadeverzoek niet wordt gehonoreerd of als de aanvrager het niet eens is met de hoogte van het schadebedrag, is het (nood)zaak om binnen zes weken bezwaar en/of beroep in te dienen, als redelijkerwijs juridisch haalbaar.

Rol stichting:

Het is belangrijk om vanaf eind februari/begin maart 2019, nu dit jaar de windindustrie aanvangt en zichtbaar is en wordt, zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke groep bijeen te krijgen om een planschadeverzoek in te laten dienen, initiatiefnemers moeten namelijk de schade betalen.

Kosten:

De afspraak die DOKK Advocaten maakt met de individuele deelnemers is dat voor een vastgesteld bedrag een verzoek wordt onderbouwd en ingediend.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, worden de kosten door uw verzekeraar vergoed.