Civiele procedure

Verklaring voor recht

Anders dan de planschadeprocedure gaat het hier om de daadwerkelijke schade die aan omwonenden wordt toegebracht door windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit is geen bestuursrechtelijke procedure, wel een civielrechtelijke procedure. De feitelijke schade, zoals vermindering van woningwaarde en gezondheidsschade, moet onderbouwd worden met relevant onderzoek.

Wat is een verklaring voor recht?

De verklaring voor recht is de uitspraak waarbij de rechter verklaart dat je een bepaald recht hebt. Met andere woorden stelt de rechter hiermee de (rechts)verhouding of rechten en plichten tussen partijen vast.

Kans van slagen?

Is erg afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken, dus is te vroeg om al een uitspraak over te doen. Uiteraard is bij de planschade wel al een dusdanige schade - te zien in persoonsdossiers van DOKK - bij mensen en hun huizen, dat een rechter hier iets mee moet.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Stap 1

Nadat het onderzoek is afgerond wil DOKK een schadeclaim indienen voor alle benadeelde bewoners. Dit verloopt in elk geval via vordering bij dagvaarding aan te brengen bij de rechtbank. Er wordt binnen de 3 gemeenten waarin het windpark DDM-OM is gesitueerd (Borger-Odoorn/Stadskanaal/Aa en Hunze), gevorderd dat het windpark onrechtmatig jegens de inwoners is via een verklaring voor recht (artikel 3:303 BW). De schadeclaim wordt onderbouwd met de uitkomsten van de onderzoeken. Een uitspraak kan resulteren in:

- Het verzoek wordt afgewezen. De stichting kan dan beroep/hoger beroep instellen.
- Het verzoek wordt toegewezen

Stap 2

Als de stichting uiteindelijk een verklaring voor recht heeft dan bestaan er verschillende mogelijkheden:

- Individuele deelnemers gaan hun schade claimen bij de rechter via een dagvaarding met concrete bedragen.
- De stichting gaat namens een collectief aan deelnemers schade claimen bij de rechter via een dagvaarding en verzoeken om een algemeen vergoedingssysteem, waarbij categorieën worden gemaakt waarin de verschillende gevallen kunnen worden ingedeeld.

Conservatoir (= bewarend) beslag leggen op bezittingen van initiatiefnemers is ook mogelijk gedurende de juridische procedure.

Rol stichting:

- Gelden verkrijgen voor onderzoek. Deskundigen opdracht geven die onderzoek gaan doen naar gezondheidsschade en de vaststelling van de waardevermindering van onroerend goed.

- Het uitzoeken, onderzoeken, analyseren en nagaan van alle mogelijke wegen voor een schadevergoeding, waaronder wordt verstaan het voeren van gesprekken in de regio met overheden en voorlichting geven.

- Het verrichten van onderzoek naar het doen of nalaten van de besloten vennootschappen en de Staat der Nederlanden, om oriëntatie op de (haalbaarheid van de) claim en het vooraf of achteraf verhalen van de gebiedsschade.